Κατά την έναρξη και τη λήξη του Προγράμματος, χορηγούνται ανώνυμα ερωτηματολόγια σε όλους τους γονείς που αφορούν τη διαδικασία του Προγράμματος, την επισιτιστική ασφάλεια και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των οικογενειών τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στα παιδιά και τις οικογένειές τους!

Όσον αφορά στην επισιτιστική ανασφάλεια για το σχολικό έτος 2015-2016, η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε μας έδειξε ότι:

  • Ο δείκτης της επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε κατά 7%!
  • Το 18,9% των οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια κατά την έναρξη δεν αντιμετώπιζαν στη λήξη του σχολικού έτους 
  • Το 36% των οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια με ύπαρξη πείνας κατά την έναρξη δεν αντιμετώπιζαν στη λήξη του σχολικού έτους.

Επιπλέον,

  • Το 45,2% των μαθητών που ήταν ελλιποβαρείς στην έναρξη, είχαν φυσιολογικό βάρος στη λήξη!